Hyppää sisältöön

Tietoa kampanjasta

Haluamme varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien toteutumisen ja siten lisätä ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.

100 minuuttia taidetta -kampanja antaa mahdollisuuden löytää ja luoda uusia merkityksiä elämään ja jakaa niitä toisten ihmisten kanssa.

Jokaisella on oikeus kulttuuriin.

Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuurin ja niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin.

Haluamme kampanjassa kiinnittää erityistä huomiota eriarvoistumisen vähentämiseen. Myös heillä, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai ohjausta osallistumiseensa, tulee olla mahdollisuus olla taiteen ja kulttuurin äärellä vähintään 100 minuuttia viikossa.

Haastamme kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat mukaan kampanjaan ottamaan taiteen ja kulttuurin pysyväksi osaksi toimintaansa.

Osallistu taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa

Tervetuloa taiteen ja kulttuurin äärelle kokemaan uusia asioita!

Kuka tahansa voi osallistua kampanjaan. Kampanjaan voi osallistua yksilönä tai yhteisönä, vaikkapa yhdessä perheen, luokan, harrastusryhmän, osaston tai työpaikan kanssa. Kutsumme mukaan erityisesti sinut, sosiaali-, hyvinvointi- ja terveysalan toimija, joka työskentelet tukea ja ohjausta osallistumiseensa tarvitsevien ihmisten kanssa!

Osallistua voi vaikkapa käymällä taidenäyttelyssä tai teatterissa, osallistumalla ohjattuun taidetoimintaan tai tekemällä taidetta itse. 

Voit itse päättää, mitä haluat kampanjaminuuteillasi kokea tai tehdä. Herätä henkiin vanha harrastus tai sukella rohkeasti uuteen. Tee itse taidetta tai nauti muiden tekemästä taiteesta. Tärkeä osa kampanjaa on koetusta keskusteleminen muiden kanssa. 

Osallistu kampanjaan

Mikä?

#100minuuttiataidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa.

Miksi?

Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuurin osana hyvää elämää. Taiteen ja kulttuurin säännöllinen harrastaminen tukee hyvinvointia.

Kampanja innostaa taiteen ja kulttuurin pariin ja haastaa miettimään, mitä taide ja kulttuuri sinulle merkitsevät ja mitä vaikutuksia ne saavat aikaan.

Milloin?

Kampanja käynnistyy tammikuussa 2019 ja on käynnissä lokakuun loppuun asti.

Lapsi lukee kirjaa

Taide voi lisätä hyvinvointiasi.

Tutkimusnäytön pohjalta voidaan todeta, että taiteen ja kulttuurin äärellä oleminen voi tukea merkittävästi kaikkien väestöryhmien hyvinvointia.

Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on tutkimuksissa todettu olevan positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Taiteen ja taiteellisen toiminnan on havaittu mm. vähentävän yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä sekä auttavan mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämisessä.

Taiteeseen säännöllisesti osallistuvilla on todettu olevan selvästi parempi psyykkinen hyvinvointi kuin niillä, joilla taideosallistumista ei ollut yhtään tai sitä oli alle sata tuntia vuodessa. Kulttuuripalvelujen käyttö ja kulttuurinen harrastustoiminta ovat lisäksi yhteydessä hyväksi koettuun terveydentilaan ja myös hyvään elämänlaatuun.

Tutkimusnäytön perusteella ei yksiselitteisesti voida määrittää, mikä määrä taidetta ja kulttuuria tarkalleen lisää ihmisen hyvinvointia. #100minuuttiataidetta -kampanjassa olemme kiinnostuneita kuulemaan, miten osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin vaikuttaa.

Lähteet:

Nenonen, Tellervo; Kaikkonen, Risto; Murto, Jukka & Luoma, Minna-Liisa (2014) Cultural services and activities: The association with self-rated health and quality of life, Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, 6:3, 235-253, DOI: 10.1080/17533015.2014.897958

Davies, Christina, Knuiman, Matthew and Rosenberg, Michael (2016) The art of being mentally healthy: a study to quantify the relationship between recreational arts engagement and mental well-being in the general population. BMC Public Health 16:15. DOI 10.1186/s12889-015-2672-7

 

Taiteen merkitys on jokaiselle omanlaisensa.

Taide merkitsee eri ihmisille eri asioita. Taiteen aikaansaamat tunteet ja ajatukset ovat jokaisella meistä omanlaisiaan ja usein hyvin henkilökohtaisia. 

Taiteen määrittely tyhjentävästi on mahdotonta. Taide on ihmisen erityinen tapa ilmaista itseään ja toteuttaa luovuuttaan. Taide käsittelee ihmisenä olemisen kysymyksiä kokonaisvaltaisesti.

Taiteen ensisijainen tehtävä on olla taidetta, mutta taiteella voidaan nähdä myös muita merkityksiä kuten mielihyvän tuottaminen, keskustelun herättäminen, tunne-elämän monipuolistaminen ja hyvän elämän etsiminen. Taiteen ytimessä on vapaus: vapaus ajatella, olla ja tehdä.

Taide voi olla polttoainetta aivoille, hoivaa sielulle tai nautintoa aisteille. Taide voi luoda uusia merkityksiä elämään. Taide voi haastaa katsomaan maailmaa uusista näkökulmista. Taide voi saada asettumaan toisen ihmisen asemaan. Taide voi saada toimimaan. Taide voi saada etsimään vastausta kysymykseen ”Mitä on hyvä elämä?”

Mitä taide merkitsee sinulle / teille? Osallistumalla kampanjaan voi jakaa omat kokemuksensa taiteesta ja sen merkityksestä myös muille!

Taide kaikkien saataville.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho antoivat joulukuussa 2018 ministerien suositukset, joilla edistetään taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Suosituksessa linjataan, että kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutettavassa taide- ja kulttuuritoiminnassa on tärkeää huolehtia toiminnan monipuolisuudesta ja laadusta. Toiminnan toteutuksen laadun kannalta olennaista on, että taide- ja kulttuurihankinnoissa on riittävää asiantuntemusta ja tarkoitukseen on varattu määrärahat.

Lisäksi on tärkeää, että organisaatiossa, jossa taide- ja kulttuuritoiminta toteutetaan, on taide- ja kulttuuriosaamista omaavaa henkilökuntaa ja organisaatio sitoutuu johtoa myöten toimintaan. Toiminnan eettisyyden varmistamiseksi lähtökohtana on ihmisarvon ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Lisäksi suunnitelmallisuudella ja pitkäjänteisyydellä taataan onnistunut ja laadukas lopputulos.

Ministerien suositukset

Sinulla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin.

Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuurin ja niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin. Tämän oikeuden toteutuminen edellyttää yhteistyötä. Ajatus ihmisen oikeudesta taiteeseen ei ole uusi. Kulttuuriset oikeudet on turvattu jo YK:n ihmisoikeusjulistuksessa (1948) sekä useissa Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on laadittu valtakunnallisia ja kansainvälisiä suosituksia liikunnasta ja ravitsemuksesta. Pirkanmaalla julkaistiin kesällä 2017 Suomen ensimmäinen alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Suunnitelma sisältää kulttuurihyvinvointisuosituksen, johon #100minuuttiataidetta -kampanja perustuu.

Kulttuurihyvinvointisuosituksessa jokaiselle ihmiselle suositellaan osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan viikossa. Ehdotamme, että tämä olisi myös kulttuuristen perusoikeuksien minimi: jokaisen meistä tulee saada olla taiteen ja kulttuurin äärellä vähintään sata minuuttia viikossa. Suositus koskee kaikenikäisiä ihmisiä. Taidetta ja kulttuuria on mahdotonta määritellä tarkasti. Näissä suosituksissa niillä tarkoitetaan toimintaa, jossa ihminen käyttää omaa luovuuttaan tai osallistuu taiteeseen ja luovaan toimintaan.

Alun perin suosituksen taustalla oleva idea ”Käytä prosentti ajastasi taiteeseen” on syntynyt Kulttuurikeskus PiiPoon koordinoimassa yhteensä neljäntoista SOTE- ja kulttuurialan toimijan yhteistyössä, jossa kehitetään ja kokeillaan kestäviä ja monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi SOTE- ja kulttuurisektorien yhteistyönä.

Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Ketkä ovat kampanjan taustalla?

Kampanjan vetovastuu on Taiteen edistämiskeskuksella.

Kampanjan virallisina yhteistyökumppaneina toimivat ArtsEqual-hanke, Kulttuurikeskus PiiPoo, Lasten ja nuorten säätiö, Oriveden kaupunki, Pirkanmaa 2021, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Mielenterveysseura, Taikusydän, Tampereen kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Yleisradio.

Kampanjaa suojelemaan on kutsuttu taiteilijoita, sosiaali – ja terveydenhuollon ammattilaisia ja taiteeseen osallistujia elämän eri osa-alueilta. Kampanjasivuilla 12 suojelijaa kertovat, mitä taide heille merkitsee, miksi taide on tärkeää ja miksi he haluavat suojella kampanjaa.

Kampanjan ilmeen on toteuttanut Luova toimisto Visual Friday.