Hyppää sisältöön
100 minuuttia taidetta -kampanjan logo. Keltainen ympyrä. Sen oikeassa alalaidassa on ristikkäin turkoosi, vaaleanpunainen ja tummanpunainen viiva. Ympyrän sisässä lukee mustalla 100 MINUUTTIA TAIDETTA.

100 minuuttia taidetta -kampanjan opit ja oivallukset

Lämmin kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille ihmisille, organisaatioille ja yhteistyökumppaneille! Jokaisen ihmisen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin osana hyvää elämää sai kampanjan aikana hienoja ilmenemismuotoja ympäri Suomea.

Kampanjaan osallistui yhteensä 86 sosiaali- ja terveydenhuollon tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisaatiota. Yhteensä saimme Taidepassiin talteen 571 034 minuuttia taide- ja kulttuuriosallistumista sekä sen myötä valtavan määrän kokemuksia taiteen ja kulttuurin merkityksestä ja vaikutuksista. Loimme yhdessä merkittävän tutkimusaineiston, joka siirretään Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Vaikka kampanja onkin nyt päättynyt, kannustamme yhä ottamaan 100 minuuttia taidetta -toimintamallin käyttöön. Suosittelemme jokaiselle taidetta ja kulttuuria vähintään 100 minuuttia viikossa.

Haastamme edelleen kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toimijat ottamaan taiteen ja kulttuurin pysyväksi osaksi toimintaansa. Myös heillä, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai ohjausta osallistumiseensa, tulee olla mahdollisuus olla taiteen ja kulttuurin äärellä vähintään 100 minuuttia viikossa.

Useat kampanjan edelläkävijät ovat ilmoittaneet jatkavansa 100 minuuttia taidetta -toimintamallin käyttöä. Olemme koonneet edelläkävijöiden palautemietteiden pohjalta yhteen kampanjan kymmenen keskeisintä oivallusta. Niiden myötä toivotamme kaikille taiteen- ja kulttuurintäyteistä jatkoa!

1) Taide on osa hyvää ja mielekästä elämää

Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa mielekästä elämää. Jokainen päivä on elämisen arvoinen. Taide ja kulttuuri tuovat hoidon ja hoivan arkeen sekä juhlaan elämänsisältöä ja elämänlaatua. Ne myös luovat ihmisten välille mahdollisuuksia kohtaamiseen ja tärkeiden asioiden jakamiseen.

Taide ja kulttuuri eivät ole sotessa ja hytessä ”jotain ekstraa” vaan yksi tärkeä raaka-aine siinä, miten hyvä ja elämisen arvoinen elämä tehdään mahdolliseksi.

”Jos kulttuuriin ja taiteeseen ei panosteta, voidaan samalla lopettaa ravinnosta mausteet ja vaatteista värit.” (Tays Pitkäniemen sairaala)

”Kampanjan aikana syntyi asiakkaiden ja henkilökunnan välille onnistuneita kohtaamisia. Perheiden ja osallistujien yhteiset positiiviset kokemukset ja yhdessä tekeminen tukivat onnistumista. Taide ja kulttuuri avaavat uusia kokemuksia ja tunnetiloja.” (Tyks Lasten- ja nuorten klinikka)

”Meillä vuorovaikutus lisääntyi, tutustuimme asukkaisiin ja heidän toiveisiinsa uudella tasolla.” (Lempäälän Kotokampus)

2) Kaikki yhdessä tasavertaisena

Hierarkioiden madaltaminen koettiin tärkeäksi. Asukkaat/asiakkaat otettiin monessa paikassa mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan taide- ja kulttuuritoimintaa. Jokainen ihminen on luova ja jokaisella on oikeus käyttää omaa luovuuttaan. Kokemusten jakaminen tasaveroisesti keskustellen oli yksi tärkeä osa kampanjaa.

”Kampanjan aikana kävimme asiakkaiden ja henkilökunnan kesken paljon keskustelua taiteen ja kulttuurin merkityksistä eri näkökulmista. Tästä tuli vielä enemmän innokkuutta kaikille. Kaikki saivat sanoa oman mielipiteensä ja ideoida.” (Rinnekoti-Säätiö)

”Pyrimme tavoittamaan juuri niitä, jotka eivät muuten pääse osallistumaan. Erityisesti vuodeasukkaiden osallisuus lisääntyi. He eivät olleet pelkästään vastaanottajia, vaan toimivat aktiivisina taiteen ja kulttuurin tuottajina.” (Lehtiojan palvelukeskus, PHHYKY)

3) Heittäytyminen ja yllätykset kunniaan!

Uusien asioiden kokeileminen ennakkoluulottomasti tuo mukanaan usein hyviä ja yllättäviäkin seurauksia. Heittäytyä kannattaa aina mahdollisuuden salliessa!

”Ennakko-oletukset kannattaa hylätä niin mahdollisuuden kuin mahdottomuuksien suhteen; toisinaan mainioiksi ajatellut ideat eivät toteutunutkaan erinäisten hoitotyölle leimallisten ennakoimattomien seikkojen vuoksi – kerran jos toisenkin saimme ilon todistaa täysin odottamatonta innostumista jähmeistä lähtökohdista huolimatta.” (Tays Pitkäniemen sairaala)

”Onnistumisen kokemuksia olivat ennen kaikkea ne hetket, kun tapahtuu jotain odottamatonta: hiljaisen ryhmäläisen yllättävä avautuminen tai piilevän lahjan näkyväksi puhkeaminen.” (Tays Pitkäniemen sairaala)

”Toimivaa oli erilaisten asioiden kokeileminen rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Ennakko-oletukset kannattaa hylätä.” (Rinnekoti-Säätiö)

4) Asukas-/asiakaslähtöisyys toimintaa ohjaavana lähestymistapana

Sen sijaan, että asukkaisiin /asiakkaisiin suhtauduttaisiin yhtenäisenä joukkona, on monessa paikassa otettu käyttöön yksilöllinen lähestymistapa, joka lisää kuulluksi ja nähdyksi tulemista.

”Kampanjan myötä meillä on ollut aiempaa enemmän yksilöllisemmin tarjottuja mieleisiä taide- ja kulttuurielämyksiä. Kulttuuria syntyy asukkaiden toiveiden pohjalta ja olemme keskittyneet kampanjan myötä tuomaan nimenomaan taidekokemuksia asukkaille. Kaikille huolehditaan vastaisuudessakin vähintään 100 minuuttia taidetta viikossa.” (Koukkuniemi, Tampereen kaupunki, Ikäihmisten palvelulinja)

5) Kirjaaminen hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja muihin järjestelmiin

Taide- ja kulttuuritoimintaa tulisi sosiaali- ja terveydenhuollossa pystyä kirjaamaan järjestelmällisesti, jotta toimintaa voidaan seurata ja kehittää sekä sen tuloksellisuutta analysoida. Kulttuurisuunnitelmat kannattaa sisällyttää osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

”Kun laitoimme ylös kaikki taideminuutit, huomasimme konkreettisesti, miten paljon taidetta sisältyy viikko-ohjelmaamme.” (Rinnekoti-Säätiö)

”Kulttuurikirjaaminen tulee osaksi RAI-arviointia, ensin pilottina ja sitten laajemmin.” (Lehtiojan palvelukeskus, PHHYKY)

”Henkilökuntamme sai tehtäväkseen valmistella ja suunnitella oma-asukkaan kanssa innostava ja yksilöllinen 100 minuuttia -kulttuurisuunnitelma. Kulttuurisuunnitelmien myötä taide ja kulttuuri syvenivät ja siirtyivät henkilökohtaisemmalle tasolle. Kulttuurisuunnitelmien täyttö lähensi asukkaiden ja henkilökunnan suhdetta. Elämäntarinat, unelmat, toiveet, haaveet ja kiinnostuksen kohteet ovat vieneet meitä uusien keskustelujen äärelle ja yhteisiä asioita on löytynyt lisää. Pilotointi edellytti asukkaiden ja henkilökunnan aitoa kohtaamista, joka on lisännyt luottamussuhteita ja myös sosiaalisia suhteita.

Kulttuurisuunnitelmat tullaan tulevaisuudessa sisällyttämään osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Näin suunnitelma saadaan osaksi hoitotyötä ja avuksi käytännön työhön. Kulttuuritoiminnan kirjaaminen tuo sen näkyvämmäksi. Suunnitelmien myötä saadaan asukkaista tietoa, jota koko henkilökunta voi ottaa huomioon hoitotyössä. Kulttuurisuunnitelmien täyttö lähensi asukkaiden ja henkilökunnan suhdetta.” (Lempäälän Kotokampus)

6) Henkilökunta on avainasemassa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilökunnan rooli asukkaiden/asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisessa on suuri. Mielekkään elämän toteutuminen tulisi olla jokaisen työntekijän asia. Sen lisäksi olisi tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin luotaisiin kulttuurihyvinvoinnin edistämisen työnkuvia.

Taiteen ja kulttuurin käytön lisääminen voi myös lisätä työhyvinvointia. Henkilökuntaan kannattaa panostaa.

”Odotimme työnilon lisääntyvän ja se toteutui hienosti. Meille syntyi sellainen ”joka hetki on taidehetki”- henki. Henkilöstön osaaminen tuli laajemmin käyttöön ja työn tekeminen oli elämyksellisempää ja hauskempaa.” (Lehtiojan palvelukeskus, PHHYKY)

”Henkilökunnan tulee saada oma kokemus kulttuurin ja taiteen merkityksestä, jotta he ymmärtävät sen vaikutukset. Henkilökunnan koulutusta ja jatkuvaa vuoropuhelua tarvitaan, jotta kulttuuri ja taide jäävät elämään arjessa osaksi hoivaa.” (Lempäälän Kotokampus)

7) Taiteilijoita tarvitaan

Moni sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisaatio on jo oppinut rekrytoimaan taiteilijoita ja kulttuuriosaajia sekä varaamaan toimintaan myös resursseja. Taiteilijat, taidepedagogit ja taidekasvattajat kannattaa ottaa luomaan sisältöjä ja tuomaan palveluihin oman taiteellisen osaamisensa.

Joulukuussa 2018 annettu ministerien suositus taiteen ja kulttuurin saatavuudesta ja saavutettavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ohjaa tähän suuntaan toteamalla asiasta näin: ”Sosiaali- ja terveydenhuollossa varataan suunnitelmallisesti määrärahat taide- ja kulttuuritoimintaan.”

”Kampanjan myötä löysimme uusia yhteyksiä taiteilijoihin, joiden kanssa syntynyttä yhteistyötä jatketaan.” (Essote, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä)

”Hyödynnämme taiteen ammattilaisia. Meillä on etuoikeus saada työskennellä organisaatiotaiteilijan ohjauksessa ja kannustuksessa.” (Lehtiojan palvelukeskus, PHHYKY)

8) Yhteistyö on voimaa!

Monilla tahoilla on kulttuurihyvinvointiin liittyviä tavoitteita ja niitä saadaan parhaiten käytäntöön monialaisella yhteistyöllä. Yhdessä tekemällä on mahdollista saada aikaa vaikuttavampaa jälkeä kuin omiin poteroihin linnoittautumalla.

”Erityisenä onnistumisena nostamme esiin yhteistyön Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa. Tajusimme kampanjan myötä, että meillä on heidän kanssaan yhteiset lapset ja yhteiset tavoitteet. Kipinä taideneuvolatyölle nousi neuvolatyön tarpeista ja haasteista, jotka herättävät eniten huolta, kuten varhaisen vuorovaikutuksen haasteet, perheiden verkostojen vähyys ja perheiden yksinäisyys. Taideneuvolatyön tavoitteena oli perheiden tukeminen uudenlaisella tavalla sekä palveluiden kynnyksen madaltaminen. Keskiössä työssä oli lapsi ja vuorovaikutus. Toimintaa toteutettiin moniammatillisesti ja yhdessä työskennellen.” (Varkauden neuvola)

9) Ei ole yhtä oikeaa reseptiä

Ympäri Suomea on erilaisia, hienoja tapoja luoda edellytyksiä kulttuuristen oikeuksien toteutumiselle monialaisella yhteistyöllä. Hyvät toiminnot, mallit ja käytännöt pitäisi pystyä tuomaan esiin sellaisessa muodossa, että oivalluksia pystyttäisiin hyödyntämään maanlaajuisesti. Tarvitaan kulttuurihyvinvoinnin hyvien käytäntöjen kokkikirja!

10) Pisteittäisestä toiminnasta kattavaan toimintaan, julistuksista käytäntöön

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi 11.11.2019 tähän asti laajimman katsauksen taiteen ja kulttuurin vaikutuksista. Katsauksen mukaan on olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia.

Kaikista hyvistä suosituksista huolimatta taide- ja kulttuuri toteutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluissa edelleen pisteittäisesti. Toiminta on usein henkilöistä ja hankerahoituksista riippuvaista.

Seuraava askel kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä on luoda rakenne, jolla kulttuuriset oikeudet saadaan toteutumaan maanlaajuisesti, kattavasti, jokaiselle.

Tarvitaan sen ymmärtämistä, että taide ja kulttuuri ovat voimavaratekijöitä ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa. Tarvitaan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tarvitaan joukkovoimaa!

Jokaisen ihmisen oikeus taiteeseen ja kulttuurin ja niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin vaatii laajaa yhteistyötä. Sen toteuttamiseen tarvitaan jokaista asian tärkeäksi kokevaa ihmistä. Haastamme sinutkin mukaan tähän yhteiseen aaltoon, viemään asiaa eteenpäin omalla tavallasi!